Koleksi Contoh Penghargaan Kerja Kursus

Contoh Penghargaan Kerja Kursus

Syukur Alhamdulillah kerana dengan izin tuhan yang Maha Esa kerana telah diberi kekuatan untuk menyempurnakan kerja kursus ini bagi mata pelajaran Geografi

Pertamanya, saya ingin merakamkan penghargaan dan terima kasih kepada guru mata pelajaran Geografi iaitu Cikgu Izati binti Rosli kerana telah banyak memberikan tunjuk ajar dan bimbingan sehingga tugasan ini berjaya disempurnakan dengan jayanya.

Baca: Contoh Penghargaan Ringkas Terbaik

Ucapan terima kasih juga saya tujukan kepada kedua ibu bapa saya kerana sentiasa memberikan dorongan dan semangat. Keikhlasan mereka memberikan bantuan sama ada dari segi masa, tenaga dan kewangan amat saya hargai. Biar jasa jadi kenangan.

Ribuan terima kasih juga saya ucapkan kepada rakan seperjuangan yang sudi berkongsi ilmu dan maklumat yang diperlukan sepanjang melengkapkan tugasan ini.

Pengalaman dan pengetahuan yang saya perolehi amat bermakna. Sekian, wassalam.

Terkini – Contoh Penghargaan Folio Terbaik

ontoh Penghargaan Folio

Bismillahirrahmanirahim. Alhamdulillah

Setinggi-tinggi kesyukuran dipanjatkan kehadrat Allah swt kerana dengan izin dan limpah kurnia-Nya dapat saya menyiapkan tugasan kerja folio ini dengan penuh sukses.

Dikesempatan ini saya ingin menghadiahkan ribuan terima kasih kepada Cikgu Imran bin Sharif ,selaku Cikgu bagi matapelajaran Kajian Tempatan kerana telah meletakkan sepenuh kepercayaan beliau kepada saya untuk menyempurnakan tugasan penting ini.

Baca: Soalan – Apa Beza Resume dan CV?

Ucapan penghargaan juga ingin saya berikan kepada para rakan seperjuangan kerana telah banyak menghulurkan bantuan mahupun kerjasama bagi merealisasikan usaha menyempurnakan tugasan ini dengan baik sekali.

Selain itu, ucapan ini juga ditujukan kepada semua pihak yang telah terlibat dalam menjayakan tugasan ini sama ada secara langsung atau tidak langsung. Segala bantuan yang telah kalian hulurkan teramat saya hargai. Biar jasa jadi kenangan.

Sekian, terima kasih

Contoh Penghargaan Ringkas Terbaik

Contoh Penghargaan Ringkas

Assalamualaikum dan Bismillahirahmanirahim

Alhamdullilah, bersyukur saya kehadrat ilahi kerana dengan limpahan rahmat dan limpah rahmat yang dikurniakan oleh-Nya, saya dapat menyiapkan tugasan ini dengan jayanya.

Sekalung penghargaan ingin saya ucapkan kepada penyelia saya, Prof Madya Dr Sharif bin Mas’od kerana dengan tunjuk ajar serta bimbingan daripadanya membuka ruang untuk saya menyiapkan tugasan ini tepat pada masanya.

Baca: Format dan Contoh Resume Mohon Kerja

Jutaan terima kasih juga ingin saya ucapkan kepada kedua ibu bapa saya yang banyak memberikan sokongan moral dan galakan sepanjang proses menyiapkan kerja kursus ini.

Tidak lupa juga, ucapan penghargaan ini saya tujukan kepada rakan-rakan yang turut memberi peringatan dan sebagai pemudahcara. Mereka membantu saya dengan menjawab setiap kemusykilan umum yang saya utarakan.

Akhir kata, saya ucapkan terima kasih kepada semua yang terlibat secara langsung mahupun tidak langsung sepanjang pembikinan kerja kursus ini. Terima kasih setinggi langit. Saya amat menghargainya.